Print
Nov 13
 • Varsity

Practice

Wednesday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 14
 • Varsity

Practice

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 15
 • Varsity

Practice

Friday 6:00 AM - 7:30 AM

Nov 18
 • Varsity

Practice

Monday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 19
 • Varsity
 • game

Parma

Tuesday 7:30 PM

Nov 20
 • Varsity

Practice

Wednesday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 21
 • Varsity
 • game

@ Homedale

Thursday 7:30 PM

Nov 22
 • Varsity

Practice

Friday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 23
 • Varsity

Open Gym

Saturday 8:00 AM - 9:30 AM

Nov 25
 • Varsity

Practice

Monday 3:00 PM - 4:30 PM

Nov 26
 • Varsity
 • game

Homedale

Tuesday 7:30 PM

Nov 30
 • Varsity

Open Gym

Saturday 10:00 AM - 12:00 PM

Dec 02
 • Varsity

Practice

Monday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 03
 • Varsity
 • game

@ Parma

Tuesday 7:30 PM

Dec 04
 • Varsity

Practice

Wednesday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 05
 • Varsity

Practice

Thursday 6:00 AM - 7:30 AM

Dec 06
 • Varsity
 • game

@ Firth

Friday 7:30 PM

Dec 07
 • Varsity
 • game

@ South Fremont

Saturday 4:00 PM

Dec 09
 • Varsity

Practice

Monday 6:00 AM - 7:30 AM

Dec 10
 • Varsity
 • game

Vision Charter

Tuesday 7:30 PM

Dec 11
 • Varsity

Practice

Wednesday 5:30 PM - 7:00 PM

Dec 12
 • Varsity

Practice

Thursday 6:00 AM - 7:30 AM

Dec 13
 • Varsity
 • game

New Plymouth

Friday 7:30 PM

Dec 14
 • Varsity
 • game

Marsing

Saturday 3:00 PM

Dec 16
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 5:00 PM

Dec 17
 • Varsity

Practice

Tuesday 6:00 AM - 7:30 PM

Dec 18
 • Varsity

Practice

Wednesday 3:30 PM - 5:00 PM

Dec 19
 • Varsity
 • game

Melba

Thursday 7:30 PM

Dec 26
 • Varsity

Practice

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 27
 • Varsity

Practice

Friday 5:00 PM - 6:30 PM

Jan 01
 • Varsity

Practice

Wednesday 3:00 PM - 5:30 PM

Jan 02
 • Varsity
 • tournament

Timberlion Tournament

Thursday 11:15 AM

Jan 03
 • Varsity
 • tournament

@ Timberlion Tournament

Friday 6:15 PM

Jan 04
 • Varsity
 • tournament

@ Timberlion Tournament

Saturday 10:15 AM

Jan 06
 • Varsity

Practice

Monday 3:00 PM - 4:30 PM

Jan 07
 • Varsity
 • game

@ Nampa Christian

Tuesday 7:30 PM

Jan 08
 • Varsity

Practice

Wednesday 3:30 PM - 5:00 PM

Jan 10
 • Varsity
 • bye

Bye

Friday TBD

Jan 10
 • Varsity

Practice

Friday 5:00 PM - 6:30 PM

Jan 13
 • Varsity

Practice

Monday 5:00 PM - 6:30 PM

Jan 13
 • Varsity
 • game

@ McCall-Donnelly

Monday 7:30 PM

Jan 14
 • Varsity

Practice

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Jan 15
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:00 AM - 7:30 AM

Jan 16
 • Varsity
 • game

@ Vision Charter

Thursday 7:30 PM

Jan 17
 • Varsity

Practice

Friday 5:00 PM - 6:30 PM

Jan 18
 • Varsity
 • game

@ New Plymouth

Saturday 3:00 PM

Jan 20
 • Varsity

Practice

Monday 5:00 PM - 6:30 PM

Jan 21
 • Varsity
 • game

McCall-Donnelly

Tuesday 7:30 PM

Jan 22
 • Varsity

Practice

Wednesday 5:00 PM - 6:30 PM

Jan 23
 • Varsity

Practice

Thursday 6:00 AM - 7:30 AM

Jan 24
 • Varsity
 • game

@ Melba

Friday 7:30 PM

Jan 25
 • Varsity

BSU GAME

Saturday 1:00 PM - 3:00 PM

Jan 27
 • Varsity

Practice

Monday 5:00 PM - 6:30 PM

Jan 28
 • Varsity
 • game

@ Marsing

Tuesday 7:30 PM

Jan 29
 • Varsity

Practice

Wednesday 5:00 PM - 6:30 PM

Jan 30
 • Varsity
 • game

Nampa Christian

Thursday 7:30 PM

Jan 31
 • Varsity

Practice

Friday 5:00 PM - 6:30 PM

Feb 04
 • Varsity
 • tournament

District Tournament

Tuesday TBD

Feb 20
 • Varsity
 • playoff

State Playoffs

Thursday TBD